Kim chống sét cổ điển – đầu thu đơn điểm – HEX

0909 897 173