Kim chống sét cổ điển – đầu thu đơn điểm – HEX

0903 903 230