Dây Đồng Bện India

vui lòng xem catalog dinh kem de them thong tin chi tiết

Photo

Hình ảnh

section

(mm2)

Strand*wire*layer/Dia.

Kích c (mm)

width

rộng

mm

Thick

Dày

mm

Price

Giá vnđ/m

TIN COPPER BRAID UECB 150 – DÂY ĐỒNG BỆN

6

48*6*1/0.15

12

1.2

33000

10

48*12*1/0.15

20

1.4

57000

16

48*20*1/0.15

22

2.0

94700

25

48*15*2/0.15

22

 3.0

141000

35

48*20*2/0.15

26

3.2

189000

50

48*20*3/0.15

28

4.8

285000

95

48*28*4/0.15

40

6.0

532000

120

48*28*5/0.15

42

7.0

658000

dây đồng bện nguyên cuộn, bán tính theo mét

 

Danh mục:
0909 421174