Đầu cáp ngầm 3c* 24KV XLPE-Ngoài trời-3S-DENSONS

0903 903 230