Cân bằng đẳng thế giữa dây dẫn điện và hệ thống chống sét OBO 482

742.105 445.000

Cân bằng đẳng thế giữa dây dẫn điện và hệ thống chống sét OBO 482

742.105 445.000

0903 903 230