Cân bằng đẳng thế giữa 2 hệ thống nối đất 481-OBO- ĐỨC

2.982.400 1.491.000

Cân bằng đẳng thế giữa 2 hệ thống nối đất 481-OBO- ĐỨC

2.982.400 1.491.000

0903 903 230