Được hỗ trợ bởi Google DịchDịch

GIÁP BUỘC ĐƠN, ĐÔI CHO CÁP BỌC 24KV VÀ CÁP TRẦN 24KV

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 Tên sản phẩm : Giáp buộc đơn, đôi CHO CÁP BOC 24KV VÀ CÁP TRẦN 24KV

 Giá :  Call

 Download File Catalog

 Link download Catalog 1

Name

Teân goïi

Cat.No

Maõ soá

Dimension

Côõ daây

Giaùp buoäc ñaàu söù ñoâi cho caùp nhoâm loõi theùp boïc caùch ñieän 24 KV

Distribution ties for

24 KV AC insulator conductors

DGDT 022D

(PM 2263DDT)

50/8 mm2

DGDT 023D

(PM 2400DDT)

70/11 mm2

DGDT 023D

(PM 2690DDT)

95/16 mm2

DGDT 024D

(PM 2800DDT)

120/19 mm2

DGDT 024D

(PM 2786DDT)

150/ 19 mm2

DGDT 025D

(PM 3152DDT)

240/32 mm2

Giaùp buoäc coå söù ñoâi cho caùp nhoâm loõi theùp boïc caùch ñieän 24 KV

Distribution ties for

24 KV AC insulator conductors

DGST 022D

(PM 2263DST)

50/8 mm2

DGST 023D

(PM 2465DST)

70/11 mm2

DGST 023D

(PM 2690DST)

95/16 mm2

DGST 024D

(PM 2800DST)

120/19 mm2

DGST 024D

(PM 2900DST)

150/ 19 mm2

DGST 025D

(PM 3152DST)

240/32 mm2

Giaùp buoäc đầu sứ đơn bằng nhựa silicon hiệu PLP- 24 KV

Plastic line ties for 24 KV - AC insulator conductors.

TTF-1202

50/8 mm2

TTF-1203

70/11-95/16 mm2

TTF-1204

120/19-150/19 mm2

TTF-11373

185-240/32 mm2

Đối Tác Của 3s Corporation
Smiley face