DANH MỤC SẢN PHẨM
Tin tức Sự kiện

Xem bản đồ lớn

 KEP IPC , GÍP HẠ THẾ, TRUNG THẾ- kẹp chử Y-
         
Thông tin sản phẩm

 Tên sản phẩm : KẸP ĐẤU RẺ IPC HẠ THẾ 600V-1KV- JMA- SHANGHAI- CHẤT LƯỢNG CAO BẢO HÀNH 12THÁNG

 Giá :  Call

 Link download Catalog 1

 Link download Catalog 2

 

Keïp IPC, keïp caùp vaën xoaén:

Chöùng nhaän: Chöùng nhaän CE ñaït chuaån ISO 9001

Vaät lieäu cuûa ñai oác: Hôïp kim Nhoâm keõm

Vaät lieäu cuûa long ñeàn : Theùp

Vaät lieäu cuûa bu loâng: maï nickel -dakeluo ñeå baûo ve choáng ræ ä

Vaät lieäu cuûa thaân: hôïp chaát NYLON 66

Vaät lieäu cuûa löôõi dao: ñoàng maï thieác

( Vaät lieäu coù theå ñöôïc cheá taïo theo yeâu caàu cuûa baïn)

Nhöõng öùng duïng chính: keát noái maïch chính, keát noái caùc maïch chính vaø caùc maïch ngoaøi trôøi, caùc keát noái cuûa maïch chính vaø thieát bò ñieän vaø ñeøn ñöôøng.

Cho caùp chòu löûa hoaëc choáng chaùy noái vôùi caùc nhaùnh (nhö trong haàm, trong xaây döïng vv…)

1 Maïch chính: caùch ñieän Ñoàng vaø Nhoâm

2 maïch reû : Ñoàng hoaëc Nhoâm

3 Chaát löôïng keát noái: ñieåm noùng ñöôïc loaïi boû vôùi moät dung cuï xieát oác, ñeå ñaûm baûo moâ men xoaén thaét chaët chính xaùc

4 Deã daøng laép ñaët: ñeå laép ñaët caû moät chuoãi chæ caàn 2 côø leâ luïc giaùc (1/2’ vaø 5/8’)

5 An toaøn: I.P.C coù theå ñöôïc laép ñaët treân vaät daãn naêng löôïng tuy nhieân khoâng döôùi taûi

6 Choáng aên moøn: keát noái ñöôïc laøm baèng nhöïa chòu cöôøng ñoä cao cuûa choáng aên moøn. Söû duïng voû choáng aên moøn, choáng ôû ñieàu kieän khí haäu thay ñoåi, cöôøng ñoä cao, vaät lieäu caùch nhieät cuûa tia cöïc tím

7 Nôùi roäng choå ñaâm thuûng lôùp caùch ñieän vaø tieáp ñieãm ñöôïc bao che chuïp choáng nöôùc IP27 , vôùi  aùp löïc nöôùc cuûa 6 KV, môû roäng chuïp baûo veä coù theå yeâu caàu ôû traùi hoaëc beân phaûi.

Phaïm vi aùp duïng :

Keïp noái caùp naøy ñöôïc thieát keá ñeå ñuùng  yeâu caàu khaéc khe cuûa caùc Coâng Ty Phaân Phoái Ñieän Toaøn Caàu. Deã daøng laép ñaët vaø keát hôïp vôùi caùc ñaëc tính cao veà cô, ñieän vaø nhöõng ñaëc tính moâi tröôøng ñeå cung caáp khaû naêng ñaáu noái cuûa caùc traïm vôùi vaät daãn ñieän baèng Nhoâm hoaëc Ñoàng

Moâ taû:

Löôõi ñoàng baèng thieác maï ñöôïc nhuùng vaøo nhöïa vaø ñöôïc phuû kín bôûi moät hôïp chaát taêng tieáp xuùc ñieän trong maïng löôùi ñieän phaân phoái haï theá cho ñöôøng daây treân khoâng. Moät boä duïng cuï vaën xoaén oác with 2 maët nöõa  keát dính vôùi nhau vaø xieác chaët cho ñeán khi caùc raêng cuûa moåi haøm ñaâm thuûng lôùp caùch ñieän vaø tieáp xuùc that chaët vôùi sôi tao daây daãn ñieän . 

 

 

 

Type: loại JMA3-95   

Main (mach chính ) :25-95 mm2

Branch (mạch rẻ) :25-95 mm2

 

(IPC) trong nhà / ngoài trời được thiết kế cho phù hợp với hầu hết tiêu chuẩn trên toàn thế giới
 . Chất lượng kết nối: "điểm nóng" được trang bị với một dao cắt
 đầu vít để đảm bảo mô-men xoắn thắt chặt chính xác.
  Dễ dàng cài đặt: Để cài đặt toàn bộ loạt như chỉ có hai kích cở wrenches (1/2 "và 5/8").
  An toàn: IPC có thể được cài đặt trên một dây dẫn điện năng, tuy nhiên, nhánh rẻ
không phải dưới tải. Chống Ăn mòn: bộ kẹp nối được chế tạo từ Nhựa chịu cường độ cao chống ăn mòn và bù long thép mạ kẽm  (thép không gỉ có sẵn theo yêu cầu).

 

No/case

100pcs/case

Unit price:

 USD2.16 (copper teeth)

  USD1.70 (AL teeth)

N.W

 17.8kg

G.W

 19.5kg

cbm

200*650*285


Type: JMA2-95

 

Kẹp vặn xoắn chống nước -Waterproof insulation piercing connector JMA2-95
JMA2-95 được dung cho cáp Nhôm hoặc đồng .
hoàn toàn kín bằng

cao su cung cấp dòng trực tiếp để làm việc an toàn.
Cả hai dây dẫn chính và nhánh bị xuyên thủng bởi một bù long đơn.
 đầu bù long cắt có nắp chụp được cách điện .
Kiểm tra điện áp 6 kV/50 Hz/1min trong nước.

TYPE

MAIN

BRANCH

?

CONDUCTOR mm2

CONDUCTOR mm2

JMA2-95

16-95

4-35(50)

 

No/case

100pcs/case

Unit price:

 USD2.16 (copper teeth)

  USD1.70 (AL teeth)

N.W

 15.5kg

G.W

 17.5kg

cbm

360*285*280

 


Type:JMA4-150

JMA4-150 là dành cho tất cả các loại dây điện
ruột nhôm hoặc đồng .
Thiết kế cho phép lắp đặt đường dây trực tiếp mà không cần lột

cách điện của dây dẫn.


 

TYPE

MAIN

BRANCH

 

CONDUCTOR mm2

CONDUCTOR mm2

JMA4-150

50-150

50-150

 

No/case

100pcs/case

Unit price:

USD2.91 (copper teeth)

USD1.82 (AL teeth)

N.W

 20kg

G.W

 22kg

cbm

200*650*285

 

CẦN THÊM THÔNG TIN XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH .
TEL : 08 37584407 / 8/ 9 ; FAX 8 37584410 : Email : etei@3s-vn.com
Sản phẩm cùng loại
Kẹp IPC cho cáp ABC hiệu 3S- xuất xứ :shangHai
 
KEP IPC , GÍP HẠ THẾ HIỆU MOSDORFER- ÁO - SẢN XUẤT CHO TYCO- LƯỞI BÌNH THƯỜNG
 
HỘP NỐI PHÂN PHỐI CHỐNG NƯỚC HẠ THẾ - SICAME -ÚC
 
Kẹp IPC cho cáp ABC-HIỆU MOSDORFER - ÁO, LƯỞI ÁP LỰC
 
KEP IPC , GÍP HẠ THẾ HIỆU MOSDORFER- ÁO - SẢN XUẤT CHO TYCO- LƯỞI ÁP LỰC
 
KEP IPC , GÍP LOẠI 10KV HIỆU 3S- shanghai
 
KẸP ĐẤU RẺ TRUNG THẾ 22KV
 
KẸP ĐẤU RẺ IPC HẠ THẾ 600V-1KV- JMAEP- SHANGHAI- CHẤT LƯỢNG CAO BẢO HÀNH 12THÁNG
 
 
 
  
 Share
thanhbinh salemanager
Gíam đốc Sản Phẫm Đầu cáp, T plug, Elbow, straght
KHU VUC MIEN TRUNG DA NANG 2
My status
PHẢN ÁNH , HOT LINE, DAT HANG
My status
KHU VUC MIEN TRUNG DA NANG
My status
dinh Bao Area sale manager
My status
Gíam đốc Sản Phẫm Đầu cáp, T plug, Elbow, straght
My status
Nhan vien Kinh doanh mr. Luong
HOTLINE : (+84) (28) 3758 4407; 0903 903 230
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 • Kim chống sét cổ điển-Đầu thu đa điểm-HEX
 • Hộp nối cáp 24KV - co nhiệt
 • Kim thu sét Pulsar
 • Thuốc Hàn
 • HÓA CHẤT GIÃM ĐIỆN TRỞ ĐẤT
 • Giáp níu cho cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 24KV- 3S Mosderfer - Thailan
 • Giáp níu cho cáp nhôm lõi thép trần ACSR, ACC,- 3S-Mosderfer- Thailan
 • Giáp buộc đầu sứ đơn cho cáp nhôm lõi thép trần
 • Giáp buộc đầu sứ đơn cho cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 24KV- ÁO - THAI LAN
 • Giáp buộc đầu sứ đôi cho cáp nhôm lõi thép bọc cách điện 24 KV- Mosderfer - Áo
 • Giáp buộc đầu sứ đơn bằng nhựa silicon hiệu Duhunty- 24 KV- ÚC
 • Nối thẳng 250A- 3S-Richards- TIÊU CHUẨN IEC- Mỹ
 • Electric locomotive’ flexible joint- 3S
 • CJ12 AC contactor flexible joint series
 • Heavy - current flexible joint series
 • ĐẦU CÁP CO NGUỘI NGOÀI TRỜI 24KV- 36KV 3S-DENSON
 • Đầu cáp ngầm Trung Thế (24kv - trong nhà)-3S-DENSONS
 • Đầu cáp ngầm Trung Thế (3C* 24kv - ngoài trời)-3S-DENSONS
 • Dây Đồng Bện
 • Cọc tiếp địa- ấn độ
 • Thiết bị cắt sét OBO betterman- Đức
 • Bộ nối cáp ngầm hạ thế 1.1KV- nhánh rẽ cáp hạ thế
 • Đầu nối cáp ngầm hạ thế 1.1KV- Bộ nối thẳng cáp hạ thế
 • Hộp nối cáp ngầm 12-24-36KV - XLPE CO NHIỆT
 • Đầu cáp ngầm hạ thế 1.1KV 4C, 16mm2-800-1000mm2- 3S-DENSONS
 • Đầu cáp ngầm 3c* 24KV XLPE-Ngoài trời-3S-DENSONS
 • Đầu cáp ngầm 24KV XLPE-Trong nhà-3S DENSONS
 • Giáp buộc đơn, đôi CHO CÁP BOC 24KV VÀ CÁP TRẦN 24KV
 • Giáp níu cáp trần, cáp bọc - mosdorfer-Áo - thái Land, GIÁP BUỘC NHỰA
 • Băng keo cách điện 24kv-33kv- 69kv- 132kv- băng bán đãn
 • Tplug 630A RICHARDS - tiêu chuẩn IEC - SX: Mỹ 24kv- 35kv
 • Elbow 250A - Richards -USA- IEC STANDARD
 • Tplug 600A - tiêu chuẩn Mỹ
 • Dây Đồng Bện India
 • ĐẦU CÁP CO NGUỘI TRONG NHÀ 24KV- 36KV 3S-DENSON
THÔNG TIN ĐẤU THẦU


tbvtsg.com.vn ( ĐẤU THÀU ĐIỆN TỬ )
skhdtbinhphuoc.gov.vn
dau-thau.com
pcdienbien.com.vn
muasamcong
nuoc-manh-cntt
pc3invest
pcdongnai
dau-thau-nganh-dien
Cáp quang và phụ kiện viễn thông
Cung cấp 3 máy phát điện công suất 9,5KVA
Cung cấp cáp điện và cáp điều khiển cho hệ thống công tơ
Hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống báo cháy tự động
Cung cấp và lắp đặt máy phát điện
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người online   : 29
Số lượt truy cập  : 4707
Trang Chủ |   Giới thiệu |   Sản phẩm |   Tin tức Sự kiện |   Liên hệ |   Webmail|  Nội bộ